Πίνακες Μορίων Μετάθεσης Πρωτοβάθμιας 2019-2020

Προσωρινοί Πίνακες Μορίων Αιτούντων Μετάθεσης 2019-2020

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 2020

Πίνακες Μορίων Μετάθεσης Πρωτοβάθμιας 2019-2020

Προσωρινοί Πίνακες Μορίων Αιτούντων Μετάθεσης Σχ. Έτους 2019-2020, Δ/Νσης Π.Ε. Ξάνθης

Γνωστοποίηση μονάδων μετάθεσης αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή Π.Ε. Καρδίτσας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ανακοινώνει τους προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών :

Γνωστοποίηση μονάδων μετάθεσης αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή Π.Ε. Τρικάλων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2019-20 Π.Ε. Δράμας

Τηλ. 2521351429 ΦΑΞ 2521062460

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Λάρισας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τους προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών (που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 176287/Ε2/12-11-2019 ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ):

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ & ΚΕΣΥ της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φθιώτιδας (απο περιοχή σε περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ)

Ανακοίνωση Προσωρινών πινάκων Μορίων των Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φωκίδας που αιτούνται μετάθεση.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σας ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αμοιβαίες μεταθέσεις 2019 – 2020